niedziela, 29 września 2019

Ryczów 24 wrzesień 2019

Dziś krótka wycieczka do wsi Ryczów.
Ryczów – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Ogrodzieniec. We wsi znajdują się ruiny strażnicy. Pierwsza wzmianka o Ryczowie pochodzi z 1388 roku, w 1416 roku wieś była w posiadaniu Jana z Kwaśniowa. Badania archeologiczne prowadzone 
u podnóża strażnicy, pozwalają sądzić, że wzniesiona była w końcu XIV wieku .Strażnica ta uzupełniała lukę w systemie obronnym pomiędzy zamkami w Ogrodzieńcu, Smoleniu i Bydlinie.
Głównym budynkiem była wieża obronno-mieszkalna wzniesiona na planie trapezu na trudno dostępnej skale. Miała wymiary 16x11x12,5x10 metrów, a dojście do niej od wschodu prowadziło wzdłuż skały przez drewniany most. U do­łu do pod­nó­ża ska­ły przy­le­gał od pół­no­cy nie­wiel­ki dzie­dzi­niec o wy­mia­rach 15x25 met­rów, na któ­rym sku­pio­ne by­ły bu­dyn­ki dla stra­ży i drew­nia­na za­bu­do­wa gos­po­dar­cza. Ca­łość za­ło­że­nia o­ta­czał sys­tem for­ty­fi­ka­cyj­ny w pos­ta­ci fo­sy o sze­ro­koś­ci 7-10 met­rów, wy­so­kie­go na o­ko­ło 1,5 met­ra drew­nia­no-ziem­ne­go wa­łu i wew­nętrz­ne­go wa­łu z drew­nia­nym czę­sto­ko­łem.  Strażnica funkcjonowała zaledwie do XV w., kiedy to została opuszczona,             a później prawdopodobnie wysadzona w powietrze. W okresie dwudziestolecia międzywojennego   na skutek obsunięcia części skały zniszczeniu uległ północno-wschodni fragment zamku. Z warowni pozostało trochę murów, jednak bez sprzętu alpinistycznego są one niedostępne.
Parę  zdjęć ruin strażnicy.

Na parkingu pod strażnicą.
 Skała na której znajduje strażnica.
Mimo niewielkich rozmiarów strażnicy i braku możliwości zobaczenia ruin z bliska, miejsce  watre jest odwiedzenia. Według mnie brakuje tablic przy ruinach opisujących dzieje strażnicy.                  Wycieczkę do Ryczowa uważam za udaną.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza